HomeNieuws en actualiteiten

Terugdringen van kort verzuim

30 januari 2012 | Gezondheidsmanagement

Kortdurend verzuim is een essentiële schakel in het verzuimbeleid. Aanspreken op het verzuimgedrag is onvoldoende, de werkgever moet ook iets doen aan de motivatie en bevlogenheid van zijn
werknemers.

Lees meer...
 

Voorstel wijziging Arbeidstijdenwet en Wet arbeid en zorg

lezen2 december 2011

Minister Kamp heeft via de Raad van State een voorstel gedaan voor wijziging van de Wet Arbeid en Zorg en de Arbeidstijdenwet (ATW).

De nieuwe raamovereenkomst is het resultaat van onderhandelingen die de Europese sociale partners op verzoek van de Europese Commissie hebben gevoerd. Dit verzoek maakte deel uit van een pakket aan maatregelen dat streeft naar een beter evenwicht tussen werk en privéleven: meer steun voor het combineren van beroep, privéleven en gezinsleven.

Lees meer...
 

Uitspraak rechter: OR mag onderhandelen over salaris

14 november 2011
kantonrechter heeft in een zaak, aanhangig gemaakt door de vakbonden, verklaart dat het akkoord dat tot stand is gekomen tussen centrale ondernemingsraad en de werkgever op juiste wijze is gebeurd. In een sector-cao is bepaald dat over verschillende onderwerpen afspraken kunnen worden gemaakt door de werkgever met de OR. Een werkgever maakt afspraken met de COR. De vakbonden zijn daar bij nader inzien niet blij mee.

Lees meer...
 

Nieuwe regels voor vakantiedagen per 1 januari 2012

25 oktober 2011
De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om de regeling voor vakantie en verlof aan te passen. Het wetsvoorstel regelt dat werknemers vanaf 1 januari 2012 hun wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar moeten opnemen. Daarna komen deze dagen te vervallen. Het kabinet wil daarmee stimuleren dat werknemers regelmatig vakantie opnemen en niet jarenlang dagen opsparen. Het te lang uitstellen van vakantie kan de gezondheid en veiligheid van werknemers in gevaar brengen.

Lees meer...
 

Ondernemingsraden kunnen MVO-beleid stimuleren

PPPFuture EnergyOndernemingsraden kunnen een stimulerende rol spelen bij het bevorderen van (internationaal) maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). De Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek bieden volgens de SER daarvoor voldoende aanknopingspunten. Een aanpassing is daarom niet nodig. In een nieuwe bijlage bij het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden reikt de SER ondernemingsraden diverse suggesties aan.

Lees meer...
 

Pagina 30 van 31

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven