HomeNieuws en actualiteitenOmgevingswet 2024

Omgevingswet 2024

Wat betekent de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 voor bedrijven? De Omgevingswet bundelt 26 wetten en veel regelingen en voorschriften over onze leefomgeving in één wet. Doel is om procedures te stroomlijnen, regelgeving te harmoniseren en om sneller beslissingen te kunnen nemen.

omgevingswet 2Welke consequenties heeft dit voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken?
Deze bedrijven moeten nu zich nu bijvoorbeeld naast de wetgevingen voor gevaarlijke stoffen ook houden aan het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). Met ingang van 2024 worden dat milieubelastende activiteiten, die zijn opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).Het Bal geldt voor alle partijen die actief zijn in de fysieke leeromgeving – burgers, bedrijven en overheid.

Was-Wordt tabellen
De Omgevingswet bundelt wetten en regels, daardoor verandert veel in de naamgeving. Op de website van Informatiepunt Leefomgeving zijn de belangrijkste inhoudelijke veranderingen opgenomen in 'was-wordt'-tabellen.
Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen zullen met name deze 'was-wordt'-tabellen van belang zijn:

 Het begrip Inrichting komt te vervallen, en wordt vervangen door milieubelastende activiteit (MBA): In een tabel staat wat de overgang van activiteit in plaats van inrichting inhoudt. Er wordt ingegaan op regels voor opslag van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke stoffen in verpakking, gevaarlijke stoffen in opslagtanks, en specifieke handelingen gevaarlijke stoffen. Ook wordt aangegeven wat de overgang betekent voor de keramische en metaalindustrie, en de grafische sector en de sector papier & karton.

◆ Luchtemissies, ZZS en geur
In deze tabel aandacht voor wat de nieuwe omgevingswet betekent voor luchtemissies, zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) en geur. Bij specifieke eisen wordt ook ingegaan op de vluchtige organische stoffen (VOS) maatregelen, de op- en overslag van stuifgevoelige goederen.

◆ Externe veiligheid
In deze tabel wordt een uitleg gegeven over de besluit activiteiten leefomgeving (Bal), die de aanwijzing milieubelastende activiteiten en voorschriften regelt. Deze is onder meer ook van belang voor Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)- en de regeling risico's zware ongevallen. Ook de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen Nieuwe Stijl (PGS- nieuwe stijl) komt hier aan de orde. In deze tabel komt ook het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico aan de orde, met betrekking tot gevaarlijke stoffen, giftige stoffen, carcinogeen, mutagene en reproductietoxisch stoffen (CMR-stoffen), inclusief specifieke activiteiten als tijdelijke opslag in verpakking, vloeistoffen in opslagtank of verpakking en explosieven in een brandveiligheidskast.

◆ Voor Besluit risico's zware ongevallen-inrichtingen (Brzo). blijven veel eisen hetzelfde. De regels die bedoeld zijn om de veiligheid te verbeteren van locaties met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de Europese Seveso-richtliijn, blijft. Wel krijgen ze in de Omgevingswet een andere naam: Seveso-inrichtingen. De regels uit het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo) krijgen een plek in de nieuwe wet.
Bovenstaande opsomming is zeker niet uitputtend. Per bedrijf kunnen er nog andere regels gelden.

Informatie op website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)
Daarom is het zeker de moeite waard om een kijkje te nemen op de speciaal voor de overgang naar de nieuwe Omgevingswet ingerichte website van Informatiepunt Leefomgeving (IPLO)

bron: Informatiepunt Leefomgeving

 

arbeidsinhoud arbeidsvoorwaarden arbeidsverhoudingen arbeidsomstandigheden

Ga naar boven